(Y)our Team

Siham Rahmuni

siham.rahmuni@quares.be

Freddy Hoorens

freddy.hoorens@quares.be

Herman Du Bois

herman.du.bois@quares.be

Romeo Mercken

romeo.mercken@quares.be

Matthias Roelandts

matthias.roelandts@quares.be

Baylee Jacobs

baylee.jacobs@quares.be

Ruud Janssen

ruud.janssen@quares.be

Floris Simoens

floris.simoens@quares.be

Maxim Horemans

maxim.horemans@quares.be

Arnout Rochtus

arnout.rochtus@quares.be

Joris Van Elsen

joris.van.elsen@quares.be

Anabel Van Durpe

anabel.van.durpe@quares.be

Dylan Ghenne

dylan.ghenne@quares.be

Toon Dirckx

toon.dirckx@quares.be

24/7 Service Desk